De?erli ierik temalar? olu?tururken sosyal medya hedeflerinize nas?l ula??rs?n?z?

Sosyal medya pazarlaman?z iin her ay belirli temalara odaklanmak, i?letmenize rekabet avantaj? sa?lamak iin etkili ierik olu?turman?n harika bir yoludur. Pazarlama hedeflerinizi anlamak, i?inizi bytmenize ve daha da ba?ar?l? olman?za yard?mc? olabilecek sosyal medyada etkili temalar olu?turman?za olanak tan?r. Tema seimi ayr?ca zamandan tasarruf sa?lar. nce bir tema semeli, ard?ndan ieri?i temaya s??d?rmal?s?n?z. Kula?a olduka … Devamını oku…

2022 iin sosyal medya kampanya fikirleri

2022’de sosyal medya al??malar?n?z iin haz?r m?s?n?z? nmzdeki 12 ay boyunca abalar?n?zdan en iyi ?ekilde yararlanman?za yard?mc? olacak birka fikir. A?a??daki fikirlere gz at?n ve y?la pazarlama al??malar?n?za yard?mc? olacak harika sosyal medya ieri?iyle ba?lay?n. Tm biimleriyle video 2022 ve sonras?nda, sosyal medya platformlar?ndan yap?lan yat?r?mlar sayesinde video kal?c? olacak. Sosyal medyada mevcut olan birok … Devamını oku…

Verim alaca??n?z sosyal medya nerileri

Sosyal medya pazarlamas?nda markalar?n mutlaka uymas? gereken baz? ilkeler vard?r. Nas?l i?e yarayabileceklerine birlikte gz atal?m. Sosyal medyay? pazarlaman?zda etkili bir ?ekilde kullanmak roket bilimi de?ildir. Bununla birlikte, sosyal medya pazarlamas?nda temel ilkelerle ilgili baz? ynleri vard?r. al???rken bunlar? akl?n?zda tutmak, ba?ar?s?zl?ktan ok ba?ar?ya ula?man?z? sa?lamal?d?r. Kitlenizi tan?y?n Sosyal medya pazarlamas?nda odaklanman?z gereken bir yn … Devamını oku…

Her pazarlamac?n?n 2022’de gz nnde bulundurmas? gereken 8 yeni ierik tr

?erik gibi, ierik trleri de bayatlayabilir veya en az?ndan tketilmesi daha az lezzetli hale gelebilir. Art?k 2021’i y?pratt???na gre, 2022’ye yeni gzlerle bakman?n zaman? geldi. Bu sekiz format, metne hakim ierik yerine grselleri tercih eden kitle yelerinizin ilgisini ekmeye yard?mc? olabilir. 1. Konukuluk(Guestographics) Konuk grafi?i, konuk infografi?idir. Hem resim hem de metin ierir ve farkl? … Devamını oku…

Facebook art?k Meta

Facebook, Whatsapp, ?nstagram gibi sosyal medya a?lar?n?n sahibi Facebook ad?n? Meta olarak de?i?tirdi?ini CEO Mark Zuckerberg taraf?ndan 28 Ekim’de yap?lan bas?n a?klamas?nda duyurdu. Facebook, Whatsapp, ?nstagram adl? sosyal medya platformlar?n?n isimlerinin de?i?meyece?ini belirtti. Sadece bu uygulamalar? bnyesinde bar?nd?ran ?irketin kurumsal ad?n?n art?k Meta olaca??n? duyurdu. Zuckerberg yapt??? a?klamada Facebook ad?n?n yapmay? planlad?klar? gelece?e ynelik al??malar?n? … Devamını oku…

Bir sonraki konferans?n?z veya web semineriniz iin LinkedIn etkinliklerinden nas?l yararlanabilirsiniz?

Linkedin etkinlik sayfas?, zellikle etkinliklere sanal olarak ev sahipli?i yapmaya al???yorsan?z, kat?l?mc?lar?n?za ve izleyicilerinize ula?man?za yard?mc? olacak harika bir arat?r. Etkinlik sayfalar?, genel veya zel bir etkinlik olu?turman?za, ba?lant?lar?n?z? davet etmenize, kimin kat?ld???n? grmenize ve kat?l?mc?lar? do?rudan sayfada gncellemenize olanak tan?r. Kurulumlar? h?zl?d?r ve etkinli?iniz hakk?nda bir e-postadan ok daha kolay bilgi alman?za yard?mc? olur. … Devamını oku…

Devam et: 2021’de izlenecek sosyal medya pazarlama trendleri

Sosyal medya platformlar?

??letmenizi evrimii olarak pazarlarken harika bir i? ?karmak istiyorsan?z, sosyal medya pazarlamas?ndan en iyi ?ekilde yararlanman?z ok nemlidir. Sosyal medyay? iyi kullanmak, hedef kitlenize ula?mak ve onlarla gl ba?lant?lar kurmak iin ok nemlidir. Ne yaz?k ki, sosyal medya srekli de?i?mesiyle ayak uydurmak ve rekabeti kalmak zor olabilir. Bu nedenle, en son trendleri takip etmeniz ve … Devamını oku…

Sosyal medya ve dijital pazarlama aras?ndaki fark

?nsanlar?n kampanyalar?n? olu?tururken do?ru kaynaklara gidebilmesi iin Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama aras?ndaki farklar? anlamalar? nemlidir. Hem sosyal medya reklamc?l??? hem de dijital reklamc?l?k, gnmz endstrisinin ve rnlerinin ok nemli ynleridir. Her ikisine de derinlemesine bakal?m: Sosyal Medya Pazarlamas?na Bir Bak?? Sosyal medya pazarlamas?, rnlerin reklam?n? yapmak ve m?terilerle etkili bir ba?lant? kurmak iin e?itli … Devamını oku…

Sosyal medya pazarlaman?za ekleyebilece?iniz 5 video tr

Sosyal medya pazarlaman?z? yenilemek ister misiniz? Video, hedef kitlenizle etkile?im kurman?n harika bir yoludur, ancak markan?z iin hangi seeneklerin i?e yarayaca??n? belirlemek zor olabilir. D?nmeniz iin be? de?erli seene?i inceleyelim. 1. Canl? videolar nemli bir takipiniz varsa, Facebook Live, YouTube Live ve di?er ak?? hizmetleri, hedef kitlenizle ba?lant? kurman?z? kolayla?t?r?r. Canl? yay?n, kullan?c?lar?n?zla konu?man?za olanak … Devamını oku…

Kk i?letmenizin sosyal medya iin ne kadar zaman ay?rmas? gerekir?

Sosyal medya, i?letmenizi pazarlaman?n d?k maliyetli yollar?ndan biridir. Ancak, dzgn bir ?ekilde planlama yapmazsan?z, zaman?n?z? bo?a harcayabilirsiniz ve paran?z?n bo?a gitmesine neden olabilirsiniz. Yaz?m?z?n devam?nda i?letmenizin sosyal medyada ne kadar zaman geirmesi gerekti?ini ve stratejileri derledik. Bir Vertical Response ara?t?rmas?, kk i?letme sahiplerinin yzde 43’nn sosyal medya pazarlamas?na haftada alt? saat harcad???n? saptad?. Gnde bir … Devamını oku…