Shift Your Mind ile pazarlama trendleri konu?ulacak

Marketing Trkiye ve Deloitte srece ivme kazand?rmak amac?yla Marketing Analytics & Cognitive (MAC) zirvesini tasarlad?. Shift Your Mind mottosuyla ilk kez 27 Nisanda gerekle?ecek olan zirvede yeniliki teknolojiler etraf?nda ?ekillenen pazarlama trendleri konu?ulacak. Online olarak gerekle?ecek zirve, tm izleyicilere a?k olarak Marketing Trkiye web sitesiyle YouTube, Twitter ve Facebook hesaplar?ndan canl? olarak yay?nlanacak. Marketing Trkiye … Devamını oku…

Seth Godinin 2019da pazarlama hakk?nda bilmenizi istedikleri

Pazarlaman?n gelece?ini bilen biri varsa o Seth Godin. Bu konu hakk?nda 19 kitap yazan ve konun gurusu haline gelen yazar, MOO ile yeni bir proje geli?tirdi ve grnmez pazarlaman?n bilinmeyenlerini anlatt?. Yeni kitab?n?n ad? ise: This Is Marketing. Seth Godin pazarlama terimini Pazarlama szc?nn anlam?, ?nsanlar?n istedi?i bir ?eyi yapt???m?zda bu ne anlama geliyor? olmal?d?r. … Devamını oku…

Pazarlama ve Finans Zirvesi 2018

?T Yat?r?m Kulb taraf?ndan dzenlenen Pazarlama ve Finans Zirvesi her sene oldu?u gibi bu sene de ?rencileri i? dnyas?n?n nde gelen isimleriyle bir araya getiriyor! 12-15 Kas?m tarihlerinde ?T Sleyman Demirel Kltr Merkezinde gerekle?ecek olan sertifikal? zirvede ?renciler bir yandan nemli isimlerin kat?l?m gsterdi?i panellerle kendilerini geli?tirirken di?er yandan e?itli workshop, casestudy etkinliklerine kat?l?p, staj-i? … Devamını oku…

Gen bir uzman gznden pazarlama

Baran Nalbanto?lu, 1990 Ankara do?umlu.Ted AnkaraKolejindetamamlad???orta ?retimve lise hayat?n?, Bilkentniversitesi??letme Blmnde devam ettirmi? ve mezun olmu?. ESADEniversitesindePazarlama zerine ve HEC Paris’teUluslararas? ??letme zerine iki adet Master yapt?. ?u anda Bilgi niversitesi Pazarlama blmnde doktora yap?yor ve bir uluslararas? iecek firmas?nda pazarlama uzman? olarak al???yor. K?saca bize kendinizden bahseder misiniz? Okuyan ve al??an birisiyim. Bir yandan … Devamını oku…

Teflon muyuz, snger mi?

Pazarlama Zirvesi 16da Teflon muyuz? Snger miyiz? oturumunda, 1.618 Ad Works ajans ba?kan? Sefa Karahan ki?inin ve toplumun kendi ile yolculu?u, 3 farkl? toplum de?i?imi ve Bilgi toplumunda olu?an Snger,Teflon,Kauuk gruplar? ve zellikleri hakk?nda konu?tu. Ki?inin ve Toplumun Kendi ile Yolculu?u Sefa Karahan konu?mas?na Alvin Toffler?n ne srd? toplumun 3 evresini anlatarak ba?lad?. Toplumlar?n ilk … Devamını oku…

1980’ler bize, modern video pazarlamas? hakk?nda neler ?retebilir?

”YouTube, pazarlamac?lara hikyeleri yeniden d?nme ve modern gr? deneyimi yaratmalar?n? sa?lar. Tara Walpert Levy, Google’?n Acente zmleri mdr, videonun gc ile m?terinin dikkatini ekmek iin stratejiler payla??yor.” 80’lerde bir ocukken, aile televizyon setine alternatif olarak ta??nabilir bir TV radyo setim vard?. Bu sayede cihaz?n anteni perdeden d??ar? ?kacak bir ?ekilde “Family Ties’?” yata??mdan izleyebiliyordum. Tahminimce … Devamını oku…

Freelance al??mak isteyenlerin yeni gzdesi: ilginchizmetler.com

?imdilerde internet ortam?nda yepyeni ve kendine zg bir site var: ilginchizmetler.com. ?smi kadar tasar?m? ve hizmet ierikleri de ilgin olan bu e-ticaret sitesi, daha kar??n?za ?kar ?kmaz yznzdeki tebessmn ve ?a?k?nl???n sebebi oluyor. ?smi ile ne geen ve acaba ilgin ne var? dedirten bu olu?um e?er do?ru bir strateji olu?turursa dijital dnyada ad?n? s?ka bahsettirebilir. … Devamını oku…

Gerek zgnl? yakalamak iin 6 s?r

Yazar ve Profesr Adam Grant ile rportaj Tarih boyunca orijinal fikirler reten dhiler, bu fikirlere o?u zaman farkl? yollardan ula?m??lard?r. Wharton School, University of Pennsylvaniada i?letme ve psikoloji profesr olan Adam Grant, burada McKinseyden Rik Kirklandla rportaj?nda bize zgn fikirlere ula?mak iin kendi yollar?n? anlat?yor. 1.Sadece birka tane byk fikrinizin olmas? yerine, birok fikriniz olsun. … Devamını oku…

Sina Afran?n giri?imcili?e at?lmak isteyenlere tavsiyeleri

Sina Afra, Trkiyede Giri?imcilik konusunda en ok tan?lan ki?ilerden biri. Onun izledi?i yolu takip etmek isteyen birok gen insan var. Giri?imcili?e ad?m atmak isteyen genler iin verdi?i tavsiyeler, seni bu yolun ba??ndayken hata yapmaktan kurtarabilir. Bu yaz?da, Sina Afran?n rportaj?ndan ?kard???m dersleri seninle payla?aca??m. Yaz?y? okuduktan sonra, rportaj?n geti?i videoyu da izleyebilirsin. Ba?lamadan nce nelere … Devamını oku…

M?teriye srpriz satmak: Bikutu Mutluluk

Bir kutu Her ay belirlenen zel konsept erevesinde tasar?m rnleriyle ve e?itli markalar?n rnleriyle doldurulmu? bir mutluluk paketi. ??in enteresan yan?ysa kutular? sipari? ederken ba?l?yor. nk kutunuz size ula?ana kadar kutunun iinde ne oldu?unu bilmiyorsunuz. Gnmzde hediye derdine are olan, ya da kendine her ay srpriz yapmak isteyenler iin harika bir giri?im olan Bikutu Mutluluk … Devamını oku…