?nternet pazarlamac?l???

?nternet pazarlamas?nda uzmanla?mak iin dahi olman?za gerek yok. abuk zengin olma planlar?yla ilgilenmiyorsunuz. al??madan, zaman harcamadan bir i? olu?turmak istemiyorsunuz, sihirli bir de?nekte beklemiyorsunuz. Bu ?eyleri anlamak iin Einstein olman?za gerek yok. Ancak geleneksel internet pazarlamac?l??? gurular? taraf?ndan sat?lan baz? i?e yaramaz yntemlere inanmak iin aptal olman?z gerekir. ?nternet pazarlamac?l???, potansiyel m?terilere bilgi vermek ve … Devamını oku…

?eri?inizi herkes taraf?ndan eri?ilebilir hale getirecek 5 fikir

?eri?inizi hedef kitlenizdeki herkes iin eri?ilebilir k?lmak, yasalar bunu gerektirmese bile ak?ll?ca bir stratejidir. Eri?ilebilir ierik, herkesin rettiklerinize ula?mas?na olanak tan?r. Ayr?ca herkese, markan?z?n kapsay?c? ieri?in de?erini tan?d???n? gsterir. Eri?ilebilir ierik tam olarak nedir? Web ?eri?i Eri?ilebilirlik Ynergeleri (W3C) al??ma Grubuna gre, web ieri?i eri?ilebilirli?i drt ilkeyi kapsar : Alg?lanabilir kullan?c?lar, duyular?ndan biri al??m?yor … Devamını oku…

2022’de stratejinize yn verecek 4 pazarlama kitab?

Y?l 2022. Pandemi sonras? pazarlaman?n de?i?en manzaras?na ho? geldiniz. Yine de bloktaki en sa?lam pazarlama teknolojisi y???n?na sahip olsan?z bile, kendinizi kazanmak iin mcadele ederken bulabilirsiniz. Do?al bir yan?t, yeni pazarlama kitaplar?na ynelmektir ve bu, zellikle 2022’de ak?ll?ca bir igddr. Geen y?l, Harvard Business Review yazar? Janet Balis, pazarlamac?lar?n neden her zamankinden daha zor oldu?una … Devamını oku…

Sosyal pazarlama iin k?sa video kullanman?n alt? yolu

k?sa video kullanman?n

K?sa video uygulamalar? ?u anda trend. Hindistan’da Tiktok’un yasaklanmas?n?n ard?ndan k?sa videolar iin pek ok alternatif sosyal platform ortaya ?kt?.rne?in Instagram, k?sa videolar? sergilemek iin Reels zelli?ini tan?tt?. K?sa video klipler yapmak iin “Doston” uygulamas?n? gerekten seviyorum. E?lenceli ve trendlere uygun ierik retmek iin iyi bir seenek.Ancak, k?sa videolar?n sadece e?lence amal? oldu?unu d?nyorsan?z, bu … Devamını oku…

Kriz sonras? dnyada pazarlama stratejinizi s?f?rlaman?z iin anahtar

Kriz zamanlar? belirgin bir de?i?iklik gerektirir; ?imdi “S?f?rlama” zaman?. Pandemi, kapanmalar, evden al??ma, ekonomik dalgalanma, sosyal dnya, online al??veri?, sosyal mesafe ve maskeler… Bir dakikan?z? ay?r?n ve 2020’nin ba??na, “koronavirs”n o?umuzun akl?na bile gelmedi?i ve “pandemi”nin filmlerde ve televizyonlarda ba??n?za gelen bir ?ey oldu?u zamanlar? d?nn. Belki de tm bunlar ba?lad???nda, bir pazarlamac? olarak nas?l … Devamını oku…

?nternetten para kazanmak (?nternet ATM’niz de?il)

Belki de internetten para kazanma konusunda umutlar?n?z ve hayalleriniz var Belki de haftada drt saat al??t???n?z, zaman? asla parayla takas etmedi?iniz, “ak?ll?ca al??may?” ?rendi?iniz ve “tuhaf bir numara” buldu?unuz iin rahat bir hayata yelken at???n?z gzel bir gelecek hayal ettiniz. ?nternet umursam?yor… ?nternet sizin ATM’niz de?ildir. Ve yle olsa bile ATM’den ekmeden nce bankaya para … Devamını oku…

Psikanaliz ile pazarlama

Bir rn sat?n al?rken zgr irademiz oldu?unu d?nerek mi bunu yap?yoruz ? Yoksa henz biz almadan onlar bize oktan satt? m?? Bugnk yaz?m?zda ihtiyalar hiyerar?isi ve rnn kendisinin yan?nda sat?n ald???m?z prestijine, akabinde psikanalizin babas? Freud ve halkla ili?kiler sektrnn yarat?c?s? Sigmund Freud’un ye?eni Edward Bernays’e de?inece?im. Maslow Teorisi ya da ihtiyalar hiyerar?isinin 4. sayg? … Devamını oku…

Blok zinciri (blockchain) ?irketlere nas?l fayda sa?layabilir?

Blok zinciri (blockchain) teknolojisi, gvenli, ?effaf ve kurcalamaya kar?? korumal? i?lemlere izin veren da??t?lm?? bir veri taban?d?r. ??lemler a?daki tm bilgisayar gruplar? (nodes) taraf?ndan do?rulan?r, bu sayede bilgisayar korsanlar?n?n sisteme girmesi zorla??r. Blok zinciri teknolojisi, hlen erken a?amada ve iyile?tirilmesi iin zaman gerekiyor. Buna ra?men, yeni teknolojinin olanaklar?n? denemek ve ke?fetmek isteyen ?irketlere byk fayda … Devamını oku…

Hikaye anlatma tekniklerini kullanan B2B video pazarlama stratejisi

ok say?da pazarlamac?, B2B video pazarlama o?unlu?una kat?l?yor ve bu da onu di?er ierik trleri kadar doygun hale getiriyor. Video yay?nlamak iin ok say?da kanal?m?z olsa da TikTok, Facebook, Instagram, marka web siteleri, YouTube ne ?kmak daha zor hale gelecek. ?erik dnyas? doymu? durumda. ?nsanlar gnde yakla??k 5.000 reklam gryor ve her y?l … Devamını oku…

M?terilerinize etkile?im kazand?racak bir do?um gn e-postas? gnderin

Do?um gnlerini kutlamak olduka e?lenceli olabilir. Do?um gnleri insanlar?n bizlere mutlu y?llar diledi?i, al??ma arkada?lar?m?z?n do?um gn ?ark?lar? m?r?ldand???, do?um gn pastas? getirdi?i zel bir gndr. Bu zel gnler sosyal medya mesajlar?m?z?n en iyi dileklerle ve sevimli grsellerle dolu oldu?u gndr. Bu zel gn, insan ruhunun tatil gn olarak da nitelendirebiliriz. Do?um gnlerinde bir di?er … Devamını oku…