?stanbul’dan bir Marka 2017 geti!

?ehrin gelenekselle?mi? etkinliklerinden biri olan Marka, bu sene 18. Ya??n? kutlad?. 13-14 Aral?k tarihlerinde ?stanbulda Hilton Bomontide gerekle?en konferans, markaya, ileti?ime ve pazarlamaya dair ba?ar?l? isimlerden ?renmek isteyen binlerce ki?iyi a??rlad?. ?ki gn boyunca 41 seansta 62 konu?mac?, alan?nda uzman olduklar? konularda kat?l?mc?lar? bilgilendirdiler. Tm zamanlar?n Marka moderatr BJ Cunningham, yine tm enerjisiyle konferans? ynetip, … Devamını oku…

Brand Week ?stanbul 2017 ba?l?yor

Brand Week ?stanbul 2017; pazarlama ve ileti?im alan?ndaki en iyi isimleri bir etkinlik alt?nda bulu?turuyor. Pazarlama, yarat?c?l?k, e?lence ve spor ba?l?klar? alt?nda dnyan?n nde gelen konu?mac?lar?n verece?i sunumlar, workshoplar, dl trenleri bulunacak etkinlik 6-10 Kas?m tarihleri aras?nda Zorlu PSMde dzenlenecek. Bu sene 3. dzenlenecek olan etkinli?e yabanc? isimlerin yan? s?ra e?lence, sanat, pazarlama gibi sektrlerden … Devamını oku…

Yapmak m?, do?rusunu yapmak m??

Siyasetle ilgili bir nceki yaz?m?z? seimden bir hafta nce HDP’nin meydan okuyan marka strateijisi zerine yazm??t?k. HDP’nin stratejisi zerine yazd?klar?m?z pek ok okuyucudan olumlu tepkiler ald? ve hayli ses getirdi. Seim sonular? da a?klamaya al??t???m?z strateji do?ru uyguland???nda sonular?n?n olduka arp?c? olabilece?ini gsterdi. Tabii i? seimle bitmiyor, esas konu elbette elde edilen ba?ar?n?n hakk?n? vermek. … Devamını oku…

Hayallerimizdeki, e?siz, ayr?cal?kl?, ola?anst ya?am!

gayrimenkul pazarlama

?stanbul’un sokaklar?nda, caddelerinde gezmek art?k ayr? bir ?st?rap vermeye ba?lad?. Yok, kalabal?ktan, trafik s?k???kl???ndan, kald?r?mlar?n ktl?nden, yap?lar?n dzensizli?inden sz etmiyorum. Onlar? bir ?ekilde kabullendik, ama bu ke?meke?in iinde son y?llarda giderek daha fazla stme gelen bir ?ey var ki, onun yaratt??? tahribat art?k onar?lmaz boyutlara ula?maya ba?lad?. Sadece ?stanbul’da de?il, asl?nda lkenin drt bir yan? iin geerli, ama san?r?m bu zulm en yo?un burada ya?an?yor.

Devamını oku…