2020 y?l? tahmini medya ve reklam yat?r?mlar? a?kland?

Sektr Dernekleri ve ba??ms?z dan??manl?k ?irketi Deloitte i? birli?iyle haz?rlanan rapora gre;Trkiyede toplam medya yat?r?mlar? 13 milyar 976 milyon TLolarak gerekle?ti. Mecra d??? reklam yat?r?mlar? ile,toplam medya ve reklam yat?r?mlar? ise bir nceki y?la gre %24 oran?nda byyerek, 17 milyar 469 milyon TL oldu. Rapor, Reklamc?lar Derne?i (RD), Reklam verenler Derne?i (RVD), ?nteraktif Reklamc?l?k Derne?i … Devamını oku…

Sosyal medya iin en iyi zaman ynetimi ipular?

Benzersiz, ilgin ve ilgi ekici sosyal medya ieri?i olu?turmak, var olan en zorlu pazarlama grevlerinden biridir. Sadece bu da de?il, ayn? zamanda sosyal medyada herhangi bir ilgi kazanman?n mmkn olmad??? ieri?i dzenli olarak yay?nlaman?z gerekir. Bunlar, baz? i?letmelerin tam zamanl? olarak sosyal medya yneticilerini i?e almalar?n?n nemli olmas?n?n nedenlerinden sadece birka?. Birok byk i?letmenin, sosyal … Devamını oku…

Hassas markala?ma kampanyas? nas?l olu?turulur?

Pazarlamac?lar, marka oyununa geri dnmeleri gerektiklerini bildiklerinden 2021 iin kampanyalar planlamaya ba?lad?lar. Tasarruflu bir dnem sonunda – bu sene pazarlamac?lar pandemi s?ras?nda frene bast???nda, Amerikan?n reklam harcamalar? yzde 13 d?t. Perakende sat??lar onlinea geti, Amerikan tketiciler her yedi dolardan birini online olarak harcayarak, al??veri? davran???n?n tarihteki en radikal de?i?imini gerekle?tiriyorlar. Pazarlamac?lar yak?nda gaza basmazlarsa, geride … Devamını oku…

Modern pazarlama ynetimi – Tuzak Pazarlama

Tuzak pazarlama (Decoy Marketing) sponsor olmayan bir i?letmenin, rakibi hedef alan bir organizasyon ile kendisi aras?nda ili?ki kurmak suretiyle, izleyicilerin ilgisini kendi zerine ekmeye ynelik eylemlerdir. Etik d??? sponsorluk uygulamalar? olarak adland?r?labilir. Etkinliklerde, pazarlama malzemelerinin tketicinin ve medyan?n ilgisini ekecek ?ekilde stratejik yerle?tirilmesi, Bir rn veya hizmeti, herhangi bir bedel demeksizin, nemli bir etkinli?e yerle?tiren … Devamını oku…

Marka pazarlamas?n?n neden yeni bir formle ihtiyac? var?

Matt Lawson, Google?n reklam pazarlama mdr; zel bir formln, Google?n kendi kampanyalar?nda olan tahmin sistemini nas?l yok etti?ini anlat?yor. Herkes veri hakk?nda konu?ur, fakat o?u ne yapaca??n? ya da nas?l ba?layaca??n? bilemez. ?zole edilmi? tak?mlar verilerin yarat?c? bir biimde kullan?lmas?n? zorla?t?r?r. Bu szleri marka pazarlama etkinliklerindeki konu?mac?lardan, m?teri toplant?lar?ndan ve kariyerimdeki baz? zamanlar- konferans odalar?m?zdan … Devamını oku…

Medya ktphanelerinin 5 marka faydas?

Bu makale organizasyonu, kontrol, resimleri payla?anlar?, videolar? ve di?er marka de?erlerini a?klamaktad?r. Grntler her yerdedirler. Mkemmel betimlemeler ise yava?latma olmadan retilmi? olan ldedirler. ?leti?im pazarlamas?nda seti?iniz grntler, markan?zdaki prensipleri yans?tman?z? sa?layacakt?r. E?er grsel medya konu d???nda kal?rsa, markan?z ac? ekiyor olabilir. Fakat e?er do?ru noktadaysa, tm do?ru hislerinizi an?msatacakt?r. Betimlemenizden marka de?erinizle beraber emin olmak, … Devamını oku…

?erik ortakl???n?z? de?erlendirirken hat?rlaman?z gereken 5 ilke

zellikle i?letmeden i?letmeye ynelik ticaret alan?nda, ierik ortakl?klar?, pazarlama bile?imindeki en nemli faaliyettir. yle ki Content Marketing Institute and Marketing Profsun yapt??? bir ara?t?rmaya gre, Kuzey Amerikada i?letmeden i?letmeye al??an pazarlamac?lar?n %76s? 2015te rettikleri ierik miktar?ndan da fazla 2016da retmeyi ngryor ve yar?s?ndan fazlas? da ierik pazarlama btelerini art?racaklar?n? sylyor. Yay?nc?larla birlikte gerekle?tirilen sponsorlu ierik … Devamını oku…

Yeralt?’nda ya?ayan Trumanlar

Emir Kusturican?n nl Yeralt? (Underground-1995) filmini izleyenleriniz vard?r. ?zlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ederim. Film 1941de bir Alman bombard?man?yla ba?lar. Bombalardan kaan bir grup insan, bir evin mahzenine yerle?ir ve sava??n bitmesini bekler. Grubun iinde yer alan Marco, zaman iinde mahzendekilerin d?? dnyayla tek ba?lant?s? haline gelir. 1944te sava? biter, ama uyan?k Marco bunu a?a??dakilere sylemez … Devamını oku…

?fade zgrl? ve inovasyon zgrl?

Geride b?rakt???m?z hafta dijital dnya ve gazetecilik zerine al??an nemli isimlerden Giri?imci gazetecilik hocas? Jeff Jarvisi ?stanbulda a??rlad?k. Jeff Jarvis, mesle?e 1972de ba?lam?? deneyimli bir gazeteci. Halihaz?rda New York ?ehir niversitesi (CUNY) Tow-Knight Lisansst Giri?imci Gazetecilik Okulu Direktrl?n yrtyor. 26 May?sta ?stanbul Bilgi niversitesinde lisansst ?rencileri iin bir konferans veren Jarvis, hem internet zgrl? hem de giri?imci gazetecilik konusunda radikal bir bak?? a?s?na sahip.

Devamını oku…